ಮಂಗಳೂರು: ಮಾಡಿದ್ದು ಗುಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ - ವಂಚಿಸಿದ್ದು 83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ - ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ