ವಿಶ್ವಕಪ್: ಅಂಪಾಯರ್ಸ್ ಗಳ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ ಸಂಕಷ್ಟ