ಇಫ್ತಾರ್ - ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ದಟತನ ಮೆರೆದ ಪಾಕ್